Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Biblické kvízy

Rozhovor s neznámým (37)Reportér: Mohu se vás na něco zeptat jako Hospodinova proroka?

Neznámý/á: Klidně se ptejte, i když dnes prorokovo slovo mnoho neznamená, pokud za ním nestojí egyptské vojsko.

R: Jak jste věděl, že egyptský vpád souvisí s tím, že král i jeho dvořané a lid opustili Hospodina?

N: Ani bych na to nemusel být prorok. Stačí, když se podíváte, jak král vládl: to byly samé pevnosti, opevnění, jako by spoléhal jen na sebe a svou armádu. Pět let to trvalo. Přitom bylo jasné, že se do nás Egypťané pustí, když se rozpadlo království a oni jednoznačně stáli za tím vzdorokrálem ze severu. Jenomže na boj s takovým nepřítelem, jako je Egypt, se přeci Boží lid musí připravovat jinak, ne jen opevňovat města.

R: Co podle vás měl král dělat?

N: Především se distancovat od všech modlářských praktik, které zavedl jeho otec. Měl zbořit posvátná návrší, odstranit posvátné kůly, zničit aštorety a bály. Měl také dělat všechno pro to, aby napravil to nešťastné rozdělení země. Hlavně však se měl dotazovat Hospodina na všechno, co jako král chtěl podniknout.

R: A to nedělal?

N: Ne. Hrál si na velkokrále. Pro něj bylo nejdůležitější, aby měl co nejvíc manželek, se kterými plodil co nejvíc synů. Záleželo mu na pompě a na efektech. Dokonce i teď, kdy je všechno vyrabované, nechal udělat kopie zlatých štítů, které před ním běžci vždycky vynášejí, když se Jeho Milost ubírá do chrámu. Je to komedie!

R: Jak je možné, že egyptský farao vašeho krále nezničil?

N: Protože když jsem králi vyřídil Hospodinovo posleství, podle něhož jej Hospodin opustil, on se s celým dvorem pokořil a vyznával Hospodina jako spravedlivého. A tak se ke mně stalo podruhé Hospodinovo slovo, podle něhož dostali král, dvůr a obyvatelé Judska milost. Měli se jen stát faraonovými otroky, aby poznali, co znamená sloužit Hospodinu a co otročit královstvím zemí. Tak se taky stalo, farao Jeruzalém nezničil, nevyhnal ani krále, ale jen pobral, co mohl, a odtáhl.

R: A král se teď ptá po Hospodinově vůli?

N: Nemohu říci, že by se nezajímal o to, co si přeje Hospodin. Modlí se a občas se dotazuje i mě, zda pro něj nemám nějaké poselství od Hospodina. Jenomže já jsem od té doby, co odtáhl farao, pro krále žádné další poselství neměl. Usuzuji z toho, že se král nedotazuje Hospodina s upřímným srdcem.

R: Děkuji za rozhovor.


Kdo je náš neznámý/á a kde v Bibli se o něm píše?Sestavil PETR VAĎURA


Správná odpověď na kvíz č. 36 zní:
Člen sboru v Korintu (1. List Korintským 1,12 – 24)


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.