Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Biblické úvahy 

Nehemjášovy schodyKrálovský číšník Nehemjáš byl Bohem postaven před obrovskou výzvu, která přesahovala jeho možnosti. Když se ponoříme do jeho příběhu, uvidíme, jak Nehemjáš krok za krokem pracoval na jejím uskutečnění, protože to se svým Bohem a jeho lidem myslel vážně. Jde o praktické téma, které ukazuje, jak může mladý člověk od prostého snu dojít v Boží moci k věcem za hranicí normálnosti.

Příběh, který dodává odvahu

Miluji příběhy Starého zákona. Za všechny vzpomenu alespoň pár jmen, jako jsou Samson, Mefíbošet nebo Ester. Ten, u kterého se chci s vámi zastavit, jsem nazval Nehemjášovy schody. Už jste někdy o nich slyšeli? Že ne? Máte pravdu. Nejde o žádný nový archeologický nález. Nehemjáš neopravoval ani tak schody, jako spíše hradby. S těmi sice mohly být nějaké schody spojeny, ale o to mi nejde. Vysvětlím to později.

Nehemjáš žil kolem roku 440 před Kristem, tedy někde v polovině mezi dobou krále Davida a Ježíše Krista. Byl současníkem Ezdráše a příběh královny Ester se odehrál přibližně jen o 40 let dříve. To znamená, že Nehemjáš se mohl s královnou Ester setkat. Ona se zasloužila o dobrou pověst Židů na dvoře v Šúšánu a mohla mít také vliv na to, co se dělo kolem Nehemjáše.

V nepříznivé době na významném místě

Ta doba nebyla k Židům právě příznivá. Izraelem prošly válečné události v několika vlnách a následovalo vysídlování. Jeruzalém, symbol židovství, byl rozbořený a Židé rozprášeni po okolních zemích. Celé území kolem Jeruzaléma bylo anektováno Peršany. Nehemjáš se dostal až do samého centra Persie, města Šúšánu, asi tisíc kilometrů na východ od Jeruzaléma. Sloužil na významném místě číšníka mocného krále Artaxerxe I., vládce více než stovky národů. Ponořme se do příběhu, vyprávěném Nehemjášem, zde je jeho začátek:

…dvacátého roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu, přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi: „Ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm... Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Nehemjáš 1:1-4

Nehemjáš se dozvěděl o utrpení svých bratří v okolí Jeruzaléma, o rozbořených hradbách, o zničeném chrámu a silně se ho to dotýkalo. Jeho emoce prozradily, jak důležitou roli Jeruzalém a Hospodinův chrám v jeho životě hrály.

Co Písmo prozrazuje o Nehemjášově osobnosti?

Nehemjáš byl emocionální a své emoce neskrýval. Když truchlil, tak plakal. Dáváte průchod svým emocím? Pak je to příběh pro Vás. Otevřete své srdce.

Nehemjáš věřil v Boží moc. Rozhodl se modlit před Hospodinem, postit se za obnovení zničeného Jeruzaléma a chrámu. Pokud se i vy řadíte k upřímně věřícím lidem, budete mít k tomuto příběhu blízko. Podívejme se na další verše: V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova jsem obsluhoval krále. Když jsem králi nosil víno, nikdy jsem před ním nebýval zasmušilý. Proto se mě král zeptal: „Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi přece nemocný. Asi tě něco tíží.“ Ve velikém úleku jsem králi odpověděl: „Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých předků, je rozbořeno a jeho brány zničil oheň.“ Nehemjáš 2:1-3

Nehemjáš měl dobrou pověst a získal si přízeň krále. To, že dal najevo své negativní emoce před vládcem tolika zemí, ho mohlo stát víc než jen ztrátu zaměstnání. Král ho mohl připravit o život, ale neudělal to. Proč? Nehemjáš si získal jeho srdce. A díky této přízni se mohl králi svěřit se svým trápením, že jeho milované město leží v rozvalinách. Máme i my dobrou pověst u svého zaměstnavatele? Projevil by o nás zájem? Podívejme se, co říká biblický text o Nehemjášovi dále? Král mi na to řekl: „Co si tedy přeješ?“ Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi: …propusť mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl.“ „Jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš?“ Řekl jsem králi: „Jestliže to král uzná za vhodné, nechť jsou mi dány doporučující listy pro místodržitele v Zaeufratí, aby mi poskytli doprovod, dokud nepřijdu do Judska, a také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k branám hradu při domě Božím, na městské hradby i na dům, k němuž se mám vydat.“ Nehemjáš 2:4-8

Nehemjáš byl neuvěřitelně praktický a cílevědomý. Byl mužem slova i činu. Vyjížděl a organizoval obnovu hradeb. Dle zmínky v 6. kapitole víme, že hrad by byly úplně dostavěny za dvaapadesát dní. A v 13. kapitole končí Nehemjáš svůj příběh slovy: „Pamatuj na mne, Bože můj, v dobrém.“

Nehemjášovy schody

Slíbil jsem, že vysvětlím, co jsem v úvodu myslel Nehemjášovými schody. V prvé řadě cílevědomý postup, šel krok za krokem k naplnění vize, kterou obdržel. Bylo to, jakoby vystupoval po schodem stále blíže tomu, co si přál on sám a co bylo zároveň i Boží vůlí. Vlastní sen a záměr spojil s tím Božím až dospěl k cíli.

• Dostal informaci (1:3)

• Plakal před Bohem (1:4)

• Mluvil s králem (2:3)

• Představil svůj plán (2:5)

• Požádal o podporu (2:7)

• Prohlédl si staveniště (2:13)

• Polovina byla opravena (3:38)

• Obrana před vnějšími nepřáteli (4:10)

• Obrana před spory uvnitř (5:1)

• Hradby jsou opraveny (6:15)


K cílům, které se nám někdy zdají být nedosažitelné, připravuje Pán Bůh schody a čeká, zda se po nich vydáme. Chce vidět, jak vážně to s ním myslíme.

Myslíme to s Bohem opravdově?

Spolu s manželkou, Zdenkou máme čtyři děti a ona má úžasný dar mateřství. Když jsme se ve sboru rozhodli, že založíme službu pro práci s mládeží - Fusion, začali jsme jezdit na semináře. Po druhém semináři jsme zjistili, že nám pro tento druh práce chybí předpoklady. Neměli jsme ani místo, ani hudebníky, ani peníze. Zkrátka nic. V autě nás jelo sedm a mládežníci řekli, že do toho nejdou. Ve voze zavládlo úplné ticho, když po chvíli zaznělo rozhodnutí „mámy“: „Já ty mladé lidi bez Krista nenechám.“

Takže ty budeš dirigovat? Zněla autem otázka směrem k ženě bez hudebního sluchu. A ona řekla: Ano, jestli mě Pán Bůh povolá, tak budu i dirigovat!

Bůh nás bere za slovo

Měsíc na to jsme dostali pozvánku z městského úřadu, protože se dozvěděli, že chceme pracovat s mladými lidmi. Měli jsme jim na úřadě ten svůj záměr představit. Oni si to vyslechli a líbilo se jim to. Protože podporují prevenci proti kriminalitě, nabídli nám budovu staré školky uprostřed sídliště, pro kterou hledali využití. Dostali jsme tak prostor, o kterém se nám ani nesnilo a za čtyři roky, co ji užíváme, jsme neplatili ani

za nájem, ani za energie, ani za vodu. Neplatíme dokonce ani za odpady. Postupně jsme do školky přesunuli úplně všechno, protože se nám ve sborovém domě nevyplatilo nic dělat. Zkrátka, dostali jsme od Pána Boha skvělý prostor, ale ještě jsme neměli hudebníky.

Bůh připravuje služebníky

Měsíc poté, co jsme dostali tu školku, nám zavolal kamarád z USA, skvělý hudebník, že sehnal podporu pro práci s mládeží s Česku. Přijel a jako první hudebník vedl kapelu Fusionu. Během přípravy prvního koncertu pro pět set lidí jsme obcházeli školy. Tři týdny před koncertem lidé ze sboru přišli za mojí ženou s nabídkou pomoci. Ale to nebylo všechno. Po třech měsících této služby se obrátili první tři lidé, kteří před tím neměli tušení, kdo je to Ježíš Kristus.  Dnes se jedna z nich připravuje na roční stáži v Křesťanské akademii mladých, aby mohla dál misijně pracovat s mladými lidmi.

Nebojte se Bohu svěřit své plány

Bůh nás povolává k věcem, které nás přesahují. Manželka si mohla říct: Já jsem jenom máma. Ale Bůh připravil schody, po kterých můžeme vystoupat k cíli. Vaše role ve vašem městě může být mnohem větší, než jenom tušíte. Buďte otevřeni jeho povolání. Nebojte se Bohu říct, na čem Vám skutečně záleží. Nehemjášův úspěch spočíval ve spojení jeho plánů s těmi Božími. Když hledáme především Boží království a spravedlnost, všechno ostatní nám bude přidáno. (Mt 6,33)


MILAN MICHALKO ML.
Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.