Dnes je

Verš pro tento týden

Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Přísloví 18,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Představujeme

Sbor Český Těšín

Sbor v Českém Těšíně si letos připomíná 90 let od svého vzniku. Sídlí v rekonstruované budově bývalých jeslí na jednom z těšínských sídlišť. Má asi 90 dospělých členů a 30 dětí a mládeže. Patnáctým rokem podporuje svého pastoračního a vzdělávacího pracovníka a snaží se rozvíjet odkaz svobodných bratrských sborů, které měly svůj počátek v českých zemích, vedle Vsetínska, právě na Těšínsku.

Historické ohlédnutí

Sbor začal skromně na dnešní Mánesově ulici v budově současného Úřadu práce ve sklepním bytě sestry V.Horákové. Ta prožila Boží dotek v Karvinské nemocnici, kde slyšela evangelium od neznámého muže a pak od porodní asistentky K.Holešové z karvinského sboru. U zrodu sboru (1925) tedy stály dvě sestry, Duch svatý, který je mimochodem v hebrejštině také ženského rodu, a touha po ryzím společenství Božích dětí. Ze sklepního bytu se sbor postupně přenesl do domku manželů Firlových a poté Ponczových, oba byly na ulici Hrabinské. Shromáždění měla rodinnou povahu a počet věřících rostl. Dům Ponczových však musel ustoupit městské zástavbě a komunistické úřady nechtěly dovolit stavbu nového církevního objektu ve městě, kde, podle jejich názoru, už bylo církví dost. Nakonec se našlo řešení. Na ulici Alšově, v proluce po zbourané synagoze, vybudovala rodina Kajfošových spolu se sborem rodinný dům (1971), jehož jedna ideální polovina patřila neoficiálně sboru. Legálně byla napsána na rodinu Jana Mrózka, syna zakladatele bratrského hnutí v Těšínském Slezsku.

Sídlo sboru

Po revoluci se sbor začal orientovat misijně, mládež evangelizovala ve městě, pořádala English campy, zapojila se do evangelizací ProChrist apod. Sbor začal pociťovat prostorové omezení, proto ve sklepě vybudoval kuchyňku a mládežnickou místnost, vedle domu parkovací místa, ale to nestačilo. Po sedmi letech modliteb, šetření a hledání nového objektu, daroval Bůh sboru místo uprostřed sídliště Mojská, kde mládež už několik let pracovala s dětmi. Objekt bývalých jeslí a později dětského rehabilitačního centra, stál celý rok prázdný. Město nevědělo, co s ním a tehdy sbor představil městu vizi vybudování sboru, komunitního centra a volnočasového areálu. Město souhlasilo a sbor se sjednotil v záměru rekonstruovat objekt mnoha miliónovým nákladem a provozovat zde komunitní centrum. Město objekt sboru prodalo za symbolickou cenu. V polovině roku 2008 začal sbor získaný objekt s pomocí firmy Bohuslava Czudka (CB) rekonstruovat a na Silvestra roku 2009, kdy si Bratrské hnutí připomínalo 100 let svého vzniku v Českých zemích, se v rekonstruovaném objektu česko-těšínský sbor sešel k prvnímu společnému shromáždění. Byl to okamžik vděčnosti a současně chvály Bohu.

Vedení sboru

Pětiletá zkušenost na novém místě dává příležitost k ohlédnutí, ale také k novému zacílení. Sbor vede sedm starších a tři starší-senioři. Jednotlivé oblasti práce jako je výchova dětí, dorostu a mládeže, pěvecký sbor, hudební skupina, účetnictví sboru, ozvučení, pohoštění, sociální práce či správa objektu jsou většinou svěřeny diakonům. Nedávno proběhla ve sboru anketa, týkající se zapojení sboru do evangelizační práce, a ta ukázala připravenost sboru zapojit se nějakou formou do evangelizační práce sboru.

Zacílení sboru

Jádrem společného života sboru jsou jeho nedělní bohoslužby, které probíhají od 9.00 do 11.00 hod. Mají typický bratrský ráz s Památkou Páně a otevřenou nedělní bohoslužbou pro rodiny, jejímž hlavním prvkem vedle společného uctívání je výkladové kázání Bible. V týdnu probíhají biblické hodiny formou homilie, tedy společného sdílení nad textem, který jeden z bratří napřed uvede, vyloží a ostatní se pak sdílejí, jak na ně působí. Výklad Písma je tedy v centru společného scházení.

Vedle pravidelných týdenních akcí jako jsou Alfa kurzy a komunitní čtení Bible, které se také orientují na Písmo, probíhají každý měsíc komunitní bohoslužby, otevřené obyvatelům místní komunity. Od běžných nedělních bohoslužeb se liší skladbou a formou jednotlivých prvků. Hudební doprovod zajišťuje skupina Adonai, moderuje se v páru (ale nejen), využíváme audiovizuální techniku pro prezentaci textů písní a témat, pro krátké klipy a svědectví. Svědectví má ostatně v komunitní bohoslužbě pevné místo a podporuje biblickou zvěst, která není delší než 20 minut. Výraznou součástí komunitní bohoslužby je vzájemná komunikace a sdílení po hodinovém programu a trvá také nejméně hodinu. Probíhá u připravených stolů s pohoštěním a pomáhá vytvořit přirozenou atmosféru sdílení.

Vnější spolupráce s církvemi

Vedle tohoto misijního aspektu života sboru, který chceme vědomě posílit, rozvíjíme také spolupráci s evangelikálními církvemi ve městě. Vytvořili jsme spolu Místní skupinu ČEA a scházíme se jednou měsíčně vždy v jiné církvi. Společnými projekty jsou křesťanské odpoledne a společná bohoslužba v rámci městského svátku Tří bratří jakož i koncerty pro veřejnost v období svátků. Mládeže všech sborů a stejně jako ženské konference se scházejí také pravidelně. Společným projektem jsou i modlitby 24/7, které běží celý rok a MS ČEA pro ně vytvořila podmínky, když investovala do přestavby modlitební místnosti. Během Aliančního týdne modliteb probíhá každý rok šest setkání každý den v jiné církvi a to věřící sjednocuje ke společnému uctívání. Dalším výrazným projektem spolupráce, který je zaměřen navenek je těšínská Noc kostelů, během které se sbor představuje veřejnosti. Letos formou komunitní bohoslužby a večera chval a svědectví, který připravuje kapela Adonai.

Vnitřní spolupráce uvnitř hnutí

Sbor Český Těšín však nepracuje jen aliančně. V rámci Křesťanských sborů se snaží posilovat vědomí společné identity bratrského hnutí organizací Velikonoční konference. V roce 2016 by to měla být už desátá v řadě. Sbor se také často věnuje hostům ze zahraničí, kteří přijíždějí na týdenní vyučovací pobyty. V minulosti to byl především Siegfried Lüling, uvolněný pracovník německých otevřených bratrských sborů, ale také Gerhard Frey nebo učitelé přijíždějící na biblickou školu z Wiedenestu, z Polska nebo z Británie. Učitele hostíme a navštěvujeme s nimi okolní sbory. Sbor také podporuje vydávání časopisu Živé slovo, jehož šéfredaktor je zaměstnancem sboru a členové sboru časopis distribuují. Každý rok organizuje náš sbor dvoudenní setkání mládeže tří národů (SK, PL a CZ) v rámci Tmelos Open, spojené s bohoslužbami, volejbalovým turnajem, workshopy a praktickou pomocí ve sboru a jeho okolí. Kontakt udržujeme také se sbory za hranicí v Polsku. V posledních letech uspořádal česko-těšínský sbor několik společných bohoslužeb se Sborem svobodných křesťanů (KWCh) v polském Těšíně, někteří členové sboru odebírají i časopis Łaska i pokój.

Evangelizační a misijní aktivity

Členové těšínského sboru jsou od počátku vzniku Gedeonského kempu jeho významnými tvůrci a pomáhají s distribuují biblí do škol, nemocnic a hotelů. Ve sborovém domě se pravidelně schází. To se týkalo i schůzek Wyclifovy misie, než vznikla kancelář v evangelickém sboru. Sbor podporuje misionáře, některé pravidelně (manžele Pszczolkovy a Šárku Šorfovou), jiné nárazově. Snaží se pomáhat v Bohumíně, když vede exit kluby pro mládež. V rámci aktivit komunitního centra vznikají přirozeným způsobem vztahové vazby s obyvateli města, kteří využívají bezpečného prostoru areálu zahrady a tráví zde volný čas. Dvakrát ročně probíhají v centru bazárky s dětským oblečením, kdy sborem projdou stovky lidí a odcházejí s dobrým pocitem, že výhodně vyměnili oblečení, ze kterého už děti vyrostly. Vedle toho však slyší křesťanskou hudbu, dostávají nabídku literatury a přednášky na zajímavé téma. Podobných aktivit pro veřejnost nabízí dobrovolníci (dva zahraniční) komunitního centra více (děti, mládež, ženy, maminky s dětmi, ale i senioři). Už několik let působí ve sboru misionářka Diana Barry, která vyučuje angličtinu ve čtyřech úrovních a věnuje se kontaktům s vietnamskou komunitou ve městě. Misijně se snaží působit i pěvecký sbor Živá píseň, který pořádá koncerty pro veřejnost.

Vzdělávací aktivity

Od roku 2000 pořádá sbor v rámci Semináře biblického vzdělávání, o.p.s. kurzy zaměřené na poznání Bible, metodiku jejího výkladu a přednes kázání. Je určen laickým pracovníkům v církvi a je koncipován do tří let. Právě probíhající kurz sestavený pro sbor v Brně je dvouletý. Setkávání probíhá jednou za měsíc v sobotu a jeden týden o prázdninách. Domácí lektory doplňují učitelé ze zahraničí z biblické školy ve Wiedenestu nebo z Británie a Polska. Hostem letní biblické školy je Ulrich Neuenhausen, který bude vykládat knihu Zjevení a témata z religionistiky.

Poděkování

Milí čtenáři, považuji za důležité, aby v závěru této reflexe života sboru zazněla slova díků směrem k Bohu za milost, kterou těšínskému bratrskému sboru Pán projevuje. Ve svobodném užívání darů (charismat), kterými nás zahrnuje, se uskutečňuje Boží království a my se toho stáváme svědky. Letos se ve sboru křtilo šest bratří a sester. Víra však není jen osobní obrácení, ale i aktivní podíl na Božích plánech spásy. Bůh nás do nich zapojuje a my jsme mu za to vděčni. Přijímáme to jako dar z ruky toho, který záchranu připravuje a uskutečňuje, z rukou Pána Ježíše Krista.


JAROMÍR ANDRÝSEK

   


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.