Dnes je

Verš pro tento týden

Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Přísloví 18,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Stalo se

Jak překonat zklamáníShromáždění starších Křesťanských sborů 2010

Ve dnech 17. až 20. 3. 2010 proběhlo ve Vranově u Brna shromáždění starších Křesťanských sborů, kde se rozhoduje o společných věcech a informuje o životě jednotlivých sborů v naší zemi. Hlavním vzdělávacím tématem bylo Překonávání zklamání. Byl jsem povzbuzen a prožil požehnání v duchu Davidova 131. žalmu: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!“ Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.“ Toto setkání stálo opravdu za to!

 Nejprve několik slov o místu konání. Proběhlo v zajímavém prostředí katolického kláštera Vranov u Brna asi 12 km severně od Brna. Stával zde již od 13. století a časem podlehl zkáze. V roce 2000 zdejší konvent Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly (Pauláni), klášter obnovil a vytvořil zde duchovní centrum, kde se pořádají různé akce duchovního, kulturního a vzdělávacího charakteru. V hezkém prostředí tzv. Moravského Švýcarska uprostřed krásné a klidné přírody je zde možnost pořádat konference a pobyty. Útulné společné jídelně vévodí obrovský obraz Svatby v Káni. K rannímu ztišení jsme měli k dispozici nejen sál, ve kterém přes den shromáždění probíhalo, ale i klášterní kapli.

Večer, když skončil náročný den, jsme trávili čas v pohodlně vybavených pokojích nebo ve zmíněné jídelně v družném rozhovoru. Na jídelnu navazovala v rohu ve věži prodejna literatury. Vše se platilo samoobslužně. U knih jsem to obdivoval zvlášť, protože některé vystavené knihy, byly velmi drahé. Mohu konstatovat, že zde byla vystavena řada Biblí (různé studijní překlady), a že přítomní starší tyto Bible hodně kupovali.

Jak překonat zklamání

Hlavní část shromáždění starších byly semináře na témata, spojená se zklamáním v životě křesťanů (jeho příčiny, k čemu vede i jak ho překonat). Velmi kvalitní, protože hlavními lektory byli bratří Otakar Vožeh (International Needs) a Jan Zajíc z Evangelické církve metodistické. Kromě nich jsme prožili velmi hezké osobní vzpomínky na zklamání osvědčených bratří – Jirky Krejčího („Jak předejít zklamání“) a také Jendy Kašparce („Jak se stát rohožkou, aniž bych to nelibě nesl“). Myslím, že tohle bylo něčím, co jsme již dávno potřebovali – osobní příklad těch, kdo stáli v popředí dění ve sborech.

Zklamání je něco, co je nedílnou součástí našeho života. Mnohdy bychom byli rádi, abychom se mu vyhnuli, ale zklamání je něčím, co nás přivádí blíž k Pánu Bohu a co nás nakonec posouvá v životě dál. Jde o to, aby zklamání nepřerostlo v hořkost, zatrpklost a rezignaci. Jde o to, abychom se nerýpali neustále v minulosti, ve spálených a nevyužitých příležitostech, ve svých zklamáních a v křivdách, které nám způsobili ať domněle či skutečně jiní, ale abychom mohli jít dál k novým cílům, které nám Pán Bůh připravil.

Bratr Ota Vožeh nám představil citát, který mu hodně pomáhal v jeho zklamáních:

„Chceš-li se zklamat – hleď na lidi.
Chceš-li být sklíčený – hleď na sebe.
Chceš-li se zmužit a vítězit – hleď na Krista“
Erich Sauer


O čem to všechno bylo?

Rád bych uvedl krátký přehled seminářů s jejich hlavními body:

Otakar Vožeh začal seminářem Tři druhy služby (služba pro svůj vlastní prospěch, služba ve prospěch Božího domu a služba Bohu), dále pokračoval obecným seminářem O zklamání. V něm rozebral Mojžíšova zklamání v jeho životě, dále o zklamání Davida a učedníků Ježíše po ukřižování. V závěru je recept na zklamání: znalost Písma, aby Ježíš byl ústředním bodem, neotřesitelná víra ve vzkříšeného Krista a vděčnost. Jeho dalším seminář byl Zklamán sebou samým, ve kterém rozebíral situace, kdy jsme zklamali někoho druhého, když jsme selhali v morálce, nesplnili úkol, nedosáhli cíle, když jsme pasívní či máme pocit, že duchovně nerosteme. Závěrečný seminář byl s názvem Příčiny duchovního zklamání a lék na ně. V něm se zabývá naší špatnou pamětí na prokázané dobro a dobrou pamětí pro zlé zážitky, tím, že nemáme srovnávat nesrovnatelné a žít v minulosti. Jak lék na zklamání uvedl čtyři body: zbavit se přítěže, hledět vzhůru, dívat se dopředu a hnout sebou.

Bratr Jan Zajíc měl rovněž několik seminářů a to na téma:

Život z vlastních sil. V něm rozebíral známý problém pracovníků v církvi – vyhoření. Rozebíral podrobně příčiny vyhoření, jaké má vyhoření důsledky v životě člověka i okolí, jak ho překonat a také, jak mu předejít.

Zklamání. V něm se zabýval příčinami zklamání (vlastní selhání, selhání církve, lživé dojmy a nenaplněná očekávání), uvedl, k čemu může zklamání vést, dále jak zklamání překonat a také, jak zklamání předcházet.

Žít vítězně v těžkých zkouškách. Náš boj je duchovní, nebojujeme s lidmi, ale se sebou, s Božím protivníkem, kterému máme odpírat, zbraně našeho boje jsou modlitba láska. Jak nepodlehnout duchovnímu tlaku a zůstat vítězem, co vítězství znamená.     

Semináře byly velmi podnětné a bylo tam řečeno mnohé, s čím mnozí z nás zápasí. Kdo máte o ně zájem a rádi byste si je vyslechli, mám pro vás potěšující zprávu. Bratr Dan Zeman se nám nenápadně v koutku sálu věnoval se svou aparaturou a všechny je nahrál do formátu MP3. Takže jsou dvě možnosti: buď si napsat o DVD (jsou na něm kromě MP3 záznamu i fotografie z pobytu bratří a také prezentace, které byly použity), anebo je možnost navštívit webové stránky Křesťanských sborů www.krestanskesbory.cz/starsi, kde jsou všechny semináře vystaveny a je možno si je stáhnout do svého počítače.

Pokud jde o atmosféru setkání, byla neopakovatelně hezká. Prožil jsem již za svůj život slušnou řadu Shromáždění starších, ale tento byl jedním z mála, na které velmi rád vzpomínám. Bylo jedinečné také tím, že v pátek večer ta vzdělávací část končila Památkou Páně. I ta patřila k těm, na které se nezapomíná. Je to poprvé, co jsme setkání bratří končili tak krásným způsobem. Věřím, že ne naposledy. Bylo dost času na to, abychom si i při náročných seminářích našli čas na to, abychom si popovídali – a nebylo to povětšinou o něčem úplně jiném, než co jsme prožívali během dne.

Praktické záležitosti, týkající se sborů

V sobotu pak byl závěr dne, kdy se řešily praktické věci, které se týkají všech sborů.  Patřila k tomu volba mezisborové rady. Ze staré mezisborové rady odstoupili bratří Jenda Staněk, Tomáš Havlíček a Jiří Krejčí. Nová mezisborová rada byla zvolena jednomyslně všemi přítomnými staršími a je tvořena bratry: V. Eleder, M. Mellwig, M. Kašparec, V. Pípal, J. Vopalecký. Jednatelé J. Šupík a P. Boháč jsou součástí Mezisborové rady automaticky z titulu své funkce jednatelů.

Dále jsme byli informováni o prodeji a ukončení činnosti vydavatelství A-Alef a o způsobu vydávání časopisů a duchovní literatury v našich sborech v dalším období.

Jedním z důležitých bodů byla otázka praktického provádění církevních sňatků v našich sborech. Směrnice č. 2 je k dispozici ke stažení na www.krestanskesbory.cz/dokumenty/uzavirani-manzelstvi.pdf. Pověření oddávat podle této směrnice mají následující bratří: J. Staněk (Plzeň), A. Novotný (Ostrava-Poruba), V. Pípal (Opava), J. Krejčí (Brno), B. Kostlán (Bohumín), P. Vopalecký (Ostrava-Zábřeh), J.Andrýsek (Český Těšín); v roce 2009 – bylo uzavřeno 9 manželství. Veškeré doklady je nutné předávat J. Šupíkovi k archivaci.

Řešily se také některé nedořešené majetkoprávní vztahy – i zde bylo rozhodnuto jednomyslně (viz zápis z jednání) všemi přítomnými staršími.

Na jednání starších bylo navrženo také vytvoření centrálního archivu Křesťanských sborů. Přípravou byla jednomyslně pověřena mezisborová rada.

Mezi praktické záležitosti patřila také otázka, zda mají naše sbory vstoupit do Ekumenické rady církví. Zde byly názory rozdílné, protože však bylo dohodnuto, že pro vstup je třeba 2/3 většiny a té nebylo dosaženo, vstup do ERC nebyl tedy schválen. Dále následoval návrh finančního rozpočtu na rok 2010 a jeho schválení bylo opět jednomyslné.

Doprovodné prezentace

Během společného pobytu jsme také mohli sledovat různé zajímavé prezentace toho, co se ve sborech děje. Seznámili jsme se s prací bratra Jarka Andrýska, Petra Húště, ale také třeba se zajímavou prezentací Křesťanský outdoor (aktivity v přírodě), předvedenou bratrem Pavlem Gwóźdźem. Je dobré vědět, jaké různé aktivity ve sborech probíhají a je dobré mít možnost se ptát, proč to dělají právě takto. Předejde to mnoha předsudkům a nepochopením, které bratrským vztahům rozhodně neprospívají. Naopak, je pak možno za řadu věcí bojovat společně na modlitbách. A to je k nezaplacení.

Termín příštího Shromáždění starších

Mělo by proběhnout 16.-19. března 2011. Rád bych poděkoval bratřím z misijní skupiny za bezchybnou přípravu tohoto shromáždění starších. Prožili jsme spolu krásné chvíle vpravdě bratrského společenství, kdy jsme si uvědomovali, že patříme k sobě jako údy Těla Kristova – a byly to chvíle radostného společenství. Škoda, že tomu tak dříve pokaždé nebývalo.  A tak se těším, že bude-li Pán chtít a my budeme živi a zdrávi, i když sám už mezi starší bratry nepatřím, že s nimi opět strávím krásné chvíle společné pohody, kdy budeme moci čerpat z Božího slova (to všichni moc potřebujeme!), kdy se také budeme prostě a radostně sdílet a kdy pak v takové atmosféře důvěry a vzájemné úcty budou moci bratří řešit i složité problémy, které před námi vyvstanou.

A věřím, že se nás k tomu vzdělávacímu setkání sejde mnohem více než letos. Věřte mi, stálo to opravdu za to!


TOMÁŠ PALA

 


Pokud vás zajímají bližší podrobnosti o klášteře ve Vranově u Brna – viz následující odkaz:

http://www.dc-vranov.katolik.cz/
Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.