Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Biblické kvízy

Rozhovor s neznámým (18)Reportér: Patříte k výrazným osobnostem země. Jak k tomu vlastně došlo?

Neznámý/á: Mám dojem, že mě přeceňujete. Necítím se být nijak významná.

R: Ale mluví skrze vás Hospodin.

N: To ano, ale já se snažím spíš skrývat a nebýt nápadná. Odjakživa mi byli nepříjemní a  podezřelí tak zvaní Hospodinovi proroci, kteří si z prorokování udělali živnost. Chodí po ulici s křikem, předvádějí velká gesta a hlavně říkají jen to, co chtějí lidé slyšet. To já jsem spíš takový krtek, co nechodí na světlo.

R: Vaše nejznámější proroctví rozhodně k těm chlácholivým nepatřilo. Kde jste vzala odvahu vzkázat králi, že Hospodin uvede na toto místo a jeho obyvatele všechno zlo, o kterém si četl?

N: Budete se divit, ale tohle bylo dávno řečeno už samotnému Mojžíšovi. Hospodin mi vlastně jen připomněl slova Tóry o tom, jak lid ztuční a obrátí se k jiným bohům, kterým bude sloužit. Tím Hospodina zneváží a jeho smlouvu zruší. Důsledkem bude všechno zlo, které na lid dopadne. No a copak vy nevíte, kolik je u nás modlářství? A ne u nějakých jednoduchých pověrčivých lidí na venkově, ale tady, v Jeruzaléme, přímo ve svatyni!

R: To přeci král vymýtil!

N: Ale jen navenek. A to je málo.

R: Vždyť přeci nechal z chrámu vynést všechny předměty určené Baalovi, Ašéře a dalším bohům, zlikvidoval posvátný kůl a zbořil i domečky zasvěcenců bohyně lásky.

N: A konečně také odstranil toho hloupého koně pro boha slunce, který stál u vchodu do Hospodinova domu. Ale copak tím odstranil všechno to modlářství z lidských srdcí? Sluneční vozy v chrámě už sice nejsou, ale lidé se stejně každé ráno slunci klaní. A myslíte, že kněží, kteří sloužili Aštoretě, Kemóšovi a Milkómovi budou teď z celého srdce sloužit jen Hospodinu?

R: A co tedy podle vás měl král ještě udělat?

N: Nevím, asi nemohl udělat víc, než udělal. On byl opravdu zděšený, když slyšel slova Hospodinova zákona. Však mu také Hospodin vzkázal, že na jeho pokání odpovídá milostí a soudy na nás za jeho života nedopadnou. Jenže znáte současnou politickou situaci? Víte o spojenectví Egypta a Asýrie proti Babylónu? Jsem přesvědčena o tom, že by náš král od toho měl dát ruce pryč. Když se tyhle říše perou, my musíme být neutrální, jinak nás rozmáčknou stejně, jako rozmáčkli Asyřané Samaří.

R: Myslíte, že bude válka?

N: Ano, a my se jí nevyhneme. Pak na nás dopadne Hospodinovo rozhořčení za to, že jsme zrušili jeho smlouvu. Však nejsem sama, kdo to říká. Objevil se jakýsi mladý kněz z Anatótu, který nás nazývá „judskou věrolomnicí, co smilstvem potřísnila zemi a co cizoloží s kamením i dřevem.“ A to je prorok Hospodinův, ne jak ti populární vyvolavači náboženských frází, které nikoho nenutí ani k obrácení, ani k lepšímu životu.

R: Myslíte, že se někdo může před Hospodinovým hněvem skrýt?

N: Před tím se neskryje nikdo. Ale kdo bude v pláči a pokání volat o milost, bude tou katastrofou proveden. A jednou bude Jeruzalém zase Hospodinovým trůnem, kam se ke jménu Hospodinově shromáždí všechny pronárody. Pak už nikdo nebude žít podle svého zarputilého a zlého srdce. Ale než se tohle stane, bude ještě hodně bolesti, pláče a kvílení.

R: Děkuji vám za rozhovor.


Kdo je náš neznámý/á a kde v Bibli se o něm píše?Sestavil PETR VAĎURA


Správná odpověď na kvíz č. 17 zní:
Eva (Genesis 3)


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.