Dnes je

Verš pro tento týden

Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Přísloví 18,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Misie a evangelizace

Dentisti so srdcom pre evanjeliumTanzánia bola veľmi zasiahnutá evanjeliom od začiatku moderného misijného hnutia pred viac než 200 rokmi. Keď tu verní Boží služobníci hlásali radostné posolstvo, mnohí ľudia z tejto veľkej krajiny uverili a stali sa nasledovníkmi Ježiša. Priekopnícky misionár Dr. David Livingstone cestoval po tejto krajine po roku 1860. Na týchto cestách navštívil aj Mwanzu, veľké mesto na južnom pobreží Viktóriinho jazera. Takmer o 150 rokov neskôr stala sa Mwanza naším domovom, keď sme prijali Božie pozvanie, aby sme budovali Jeho kráľovstvo v tejto časti Tanzánie.

Po mnohé desaťročia misijní pracovníci slúžili v Tanzánii kázaním a vyučovaním, zakladaním zborov a biblických škôl, školením miestnych vodcov zborov a prinášaním evanjelia mnohým ľuďom. Zbory stále rástli a dnes okolo polovice Tanzánčanov patrí do rôznych kresťanských denominácií. Väčšina zborov je vedená domácimi vodcami a mnohí z nich horia nadšením pre Ježiša a získavanie ľudí pre Neho.

Situácia na pobreží krajiny je veľmi odlišná od tej vo vnútrozemí. Význačnú silu má tam islam. Ale v zóne jazera, kde pracujeme, nie je taká veľká potreba zahraničných misionárov na hlásanie evanjelia, lebo domáci veriaci tu konajú významnú dobrú prácu. A predsa je tu veľká potreba pracovníkov najmä medzi moslimami a kmeňovými menšinami. Takých, ktorí by školili vodcov zborov a pomáhali zborom duchovne rásť i takých, čo by svojou prácou a príkladom posúvali spoločnosť dopredu.

Božie povolanie pre nás môže byť vyjadrené Jeho slovami skrze proroka Micheáša (6,8): Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo požaduje Hospodin od teba: iba to, aby si činil spravodlivosť, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom. Boh nás povolal do Tanzánie napomôcť napredovanie jeho kráľovstva cez spravodlivosť, milosrdenstvo a pokoru pred Ním. Chceme byť príkladom v reči, správaní, v láske, vo viere, v čistote. (1Tim 4,12) Pán Boh nás povolal, aby sme boli zapojení do úsilia meniť tunajšiu spoločnosť duchovne i telesne, využívajúc naše dentistické zručnosti pre vec evanjelia.

Dentistická práca

Túto prácu začala skupina zahraničných kresťanov s cieľom umožniť základné zubárske služby tým, čo by inak nemali k nim prístup. V mnohých vidieckych častiach Tanzánie ak začne človeka bolieť zub, môže buď cestovať 80 kilometrov na najbližšiu zubnú kliniku v meste alebo žiť s bolesťou alebo ísť k miestnemu liečiteľovi, ktorý sa pokúsi vybrať zub pomocou nejakého podomácky vyrobeného nástroja.

My školíme miestnych zdravotníckych pracovníkov, aby vedeli odborne a bezpečne vytrhnúť zuby a tiež sterilizovať nástroje. Naším cieľom je, aby každá tunajšia komunita mala prístup k niekomu, kto vie vytrhnúť boľavý zub a učiť ľudí, ako sa vyhnúť budúcim zubným problémom. Založili sme a vedieme zubnú kliniku v Mwanze, kde ošetrujeme miestnych obyvateľov vrátane tých zo zahraničia a tiež misijných pracovníkov.

Úzko spolupracujeme s tanzánijskou vládou a úradmi, aby sme zabezpečili dlhodobé trvanie školiacich programov. Chceme získať rešpekt štátnych úradníkov a byť v priateľstve s nimi. Pracujeme každoročne s veľkým počtom dobrovoľníkov zo Spojeného kráľovstva. Navštevujú nás pravidelne a pomáhajú nám v práci na klinike a v školiacich programoch. Mnohí z nich osobne poznali Boha počas tejto činnosti.

Nekážeme vždy priamo evanjelium, ale svojou prácou získavame dôveru a spojenie s veľkou časťou tunajšej komunity. Keď prakticky dokazujeme lásku k ľuďom, to nám otvára mnohé dvere k domácim jednotlivcom, obchodom a firmám, k ľuďom zo zahraničia a osobitne aj k navštevujúcim nás zahraničným dentistom. Je to práve zubárska práca, ktorá nám dáva príležitosť hovoriť ľuďom pravdy evanjelia deň po dni.

Práca v evanjeliu

Pracujeme uprostred kresťanskej komunity. Vedieme biblické štúdium a modlitebné skupiny. Sme vychovávateľmi domácich veriacich a podporujeme kresťanských a humanitárnych pracovníkov v Tanzánii. Každý týždeň sa skupina žien stretáva s Beth k štúdiu Biblie. Každé dva týždne sa Paul stretáva so skupinou mužov k modlitbám, biblickému štúdiu a vzájomnej podpore v práci. Ako naše deti rastú, zúčastňujeme sa i na práci v detskom biblickom klube.

Podporujeme tiež tanzánijských vodcov a povzbudzujeme ich k vytrvalosti v práci pre ich zbory a spolupracujeme v nej s nimi. Ako príklad môžeme uviesť Johna Simbu, zbožného muža, ktorý sa stará o ľudí. Viac než 20 rokov zvestoval evanjelium a obstarával pokrm pre ľudí, čo žili na uliciach Mwanzy. Pozná tu všetkých bezdomovcov a oni si ho ctia a milujú ho. Pri spolupráci s ním a podpore jeho práce sme mohli byť súčasťou tejto nádhernej služby, ktorá zasahuje núdznych ľudí na uliciach Mwanzy.

Iným príkladom je Peter, pokorný a verný muž, ktorý stráži nás i náš dom. Vidiac potrebu šírenia evanjelia, založil zbor na predmestí Mwanzy. Často sme počuli, ako sa modlí za tento zbor a pripravuje sa na svoju budúcu kázeň pri strážení nášho domu. Zo skromného začiatku zbor, ktorý založil, rastie početne i duchovne. Poznali sme, že našou úlohou bolo často povzbudzovať druhých k šíreniu evanjelia, pomáhajúc im objavovať schopnosti, ktoré k tomu majú.

Kultúrne výzvy

Keď sme prišli do Tanzánie s dvojročným Izákom a šesťmesačnou Hannou, hneď sme sa stretli s kultúrnou odlišnosťou. Keď Beth vyšla na prechádzku s deťmi, hneď jej vraveli, že Hanna potrebuje palcové rukavice a vlnenú čiapku, aby jej bolo teplo, dokonca i v tropickej horúčave. A keď sme sa potom rozhodli, že našu dcérku Ester bude Beth rodiť doma, videli sme veľké prekvapenie miestnej komunity, lebo boli presvedčení, že na pôrod poletíme do svojej krajiny.

Poznali sme tiež niektoré skutočné problémy, ktoré bieli misionári spôsobili za desaťročia. Napríklad mnohé zbory nás pozývali, aby Paul v nich kázal, ale so skrytým motívom, aby sme duchovne i hmotne podporovali tento zbor. Bolo treba mnoho múdrosti, aby sme prešli cez takéto „mínové pole“ a nie vždy sme boli úspešní. Inou kultúrnou prekážkou bola dĺžka času, ktorý je potrebný na vykonanie čohokoľvek v Tanzánii. A tak úrady, rozhodovanie v komunite alebo neochota zmeniť čokoľvek často robili našu prácu a život ťažkými. A predsa práve cez tieto prekážky sme sa naučili jednu z najcennejších skúseností nášho pobytu v Afrike: keď chceme vidieť, ako rastie Božie dielo v miestnej komunite a cez ňu, najlepšie to dosiahneme, keď povzbudíme miestnych ľudí, aby oni menili svoju kultúru a spoločnosť.

Avšak my sami sme mali tiež veľký úžitok z toho, že sme žili v inej kultúre, stýkajúc sa s ľuďmi s rôznym pôvodom a zvykmi. Teraz sme lepšie schopní vidieť výhody aj nevýhody našej vlastnej kultúry. Ako rodina sme sa ponorili do novej komunity a vytvorili sme si vzťahy s mnohými novými blížnymi a kolegami.

Čas odísť

Po troch rokoch sme boli schopní odovzdať našu dentistickú prácu domácim pracovníkom tak, že už neboli závislí od zahraničných dentistov, ale boli sebestační. Vyškolení a verní tanzánijskí kolegovia prevzali zodpovednosť za pokračovanie školiaceho programu a práce na klinike. A tak nastal pre nás čas vrátiť sa domov a podporovať ich z diaľky.

Viac než iné, naša skúsenosť nás naučila, že musíme mať vedomie kultúrnych odlišností a prijímať ich, keď chceme konať Božie dielo v cudzej krajine. To neznamená, že sa máme zmiešať s touto kultúrou. Niekedy sa musíme dokonca postaviť proti nej, či v Tanzánii alebo u nás doma. Ale treba nám kráčať pokorne s Bohom, milovať a slúžiť bez podmienok, hľadať spravodlivosť a vzdať sa seba, čo umožní iným rásť do plnosti toho, čo Boh má pripravené pre nich.


PAUL a BETH BRIND

Z Echoes február 2015
preložil a upravil JÁN HUDEC

 

 
Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.