Dnes je

Verš pro tento týden

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.

Rimanom 12,10

Čtení pro dnešní den

RubrikyRubrika: Ze zahraničí

Niger

Božie dielo v podsaharskej krajinePán Boh koná mocné dielo v jednom z často zabúdaných národov sveta. Utvoril tím pracovníkov s víziou a srdcom pre ľud Nigeru, zvlášť pre deti. Dejú sa tu vzrušujúce udalosti. Od Hospodina sa to stalo a je to divné v našich očiach. (Žalm 118,23) V článku sa aspoň letmo s vami o tom podelíme.

Tím vytvorený s modlitbou

Za dva posledné roky Pán Boh spojil do tímu 8 dospelých a 2 deti a niekoľko ďalších bolo pridaných v tomto roku. Tešíme sa, keď vidíme mužov a ženy z viacerých národov, ako sa snažia zasiahnuť dosiaľ nezasiahnutých, a keď vidíme domorodé deti a dospelých dotknutých Ježišovou láskou. Modlitba nielenže bola Božím nástrojom na privedenie pracovníkov do Nigeru, ale je odvtedy až doteraz prioritou v našej misii. Každý deň sa tím stretáva, aby sme sa modlili za naše okolie, znova upriamili našu pozornosť na Pána a prosili Ho o Jeho večnú víziu.

Vytváranie vzťahov v núdznej krajine

Nate a jeho domorodý spolupracovník Johnson sa usadili v dedine Kwara Tagi, ležiacej na predmestí hlavného mesta Niamey. Je to miesto s veľkým zastúpením mladých ľudí a s malou prítomnosťou evanjelia. Jeden znovuzrodený kresťan tu pripadá na približne 425 Nigerčanov. Odhaduje sa, že v krajine je dovedna okolo 40 000 takýchto veriacich pri počte obyvateľov viac než 18 miliónov. Krajina s najvyššou pôrodnosťou na svete (priemerne 7 detí na ženu v produktívnom veku) je preto strategickou, s veľkými výzvami a príležitosťami.

Odkedy sme prišli do Nigeru, zaznamenali sme intenzívne nábožensko-politické aktivity s hrozbami, bombovými útokmi a terorizmom. Ale my nebojujeme proti telu a krvi, ale proti duchovným mocnostiam zla v ponebeských oblastiach. (Ef 6,12) Boli by sme naivní, keby sme mysleli, že nepriateľ sa vzdá bez boja.

Napriek tomu dielo Svätého Ducha je zrejmé a Pán Boh pracuje mocne. Našou prioritou je budovať hlboké vzťahy s holičom a mäsiarom, s imámom a pastierom, s učiteľom a elektrikárom, aby sme účinne komunikovali evanjelium v tejto dedine. Akú máme prednosť, že môžeme zvestovať slová večného života mnohým, čo nikdy nepočuli evanjelium alebo stretnúť pravých nasledovníkov Pána Ježiša Krista. Tých, čo patrili medzi najchudobnejších na našej planéte a boli zaslepení náboženstvom skutkov.

Deti veria napriek protivenstvu

Jedným z našich prvoradých záujmov a cieľov bolo zvestovať evanjelium deťom. Niekoľko mesiacov po presťahovaní do tejto dediny sme začali sobotný detský klub v záhrade domu, v ktorom bývajú Johnson, Jonathan a Justin. Deti, ktoré boli napospol z moslimských rodín, prišli oslavovať Ježiša, ktorý ich miluje. Keď sa ich počet zväčšoval, nepriateľ si to všimol. Miestna mešita vydala varovanie, aby rodičia nepúšťali deti k nám, s tým, že je to zlé a že sa u nás nemôžu modliť islamským spôsobom. Jedno malé dievča zrazu prestalo chodiť. Johnson ju stretol na ulici a pýtal sa jej, prečo už neprichádza. Odpovedalo, že jej to zakázali a nevie, prečo. Napriek varovaniam a zákazom deti, ktoré cítili, že sú milované, začali postupne prichádzať vo väčšom počte.

Jeden starší človek sa im však začal vyhrážať, že ich zbije, ak budú ďalej chodiť do nášho detského klubu. Jedno dieťa povedalo Johnsonovi: „Ak sa mi budú vyhrážať aj tým, že ma zabijú, budem sem ďalej chodiť. Vo viacerých prípadoch boli deti násilne odvlečené z klubu a bili ich pred nami za to, že počúvali príbehy o Ježišovi. Keď to zlyhalo, miestna mešita začala vyučovanie z koránu v tom istom čase, keď boli deti v klube. A varovala deti, aby sa stránili kresťanskej „mágie“. Hovorili im: „Dávajte si pozor, aby vás nezviedli veľkodušnosťou a láskavosťou a tak vás získali.“ Snažili sa očierniť naše svedectvo lžami o nás. Zaujímavé bolo, že hoci sme nedávali deťom dary, ich počet rástol tak, že sme museli prestať s hrami (pre nedostatok miesta). Deti prichádzali skrátka preto, že sme ich milovali, a aby počúvali o Ježišovi. Hrozby pokračujú, ale detí je viac ako kedykoľvek predtým.

Deti veria v Toho, ktorý prišiel z neba. V jeseni roku 2014 sme im stručne vyprávali celý príbeh Písiem v časovom poradí, používajúc knihu Kráľ slávy. Zakaždým sme im zdôrazňovali, že príde koniec príbehu, ale nechávali sme ich v napätí. Keď sme konečne prišli k dobrej správe o Ježišovi Kristovi, deti boli pripravené. Jedného dňa po vyprávaní o Jeho skutkoch a napokon o jeho smrti na kríži Nate sa spýtal detí: „ Tak, kto je v skutočnosti Ježiš ?“ Jedno dievča, stojac uprostred svojej rodiny, priateľov a susedov, smelo odpovedalo: „On je Boží Syn.“ Modlite sa za tieto deti, ktoré veria, a za nás, čo chceme kráčať vedľa nich na ich ceste s Pánom.

Miestny moslimský učiteľ poznamenal: „Vy máte takú veľkú trpezlivosť… Ja vždy vidím svojho syna hádzať kamene do vašej brány a som prekvapený, že mu napriek tomu dovolíte prichádzať do vášho domu. Vy naozaj robíte to, čo Ježiš žiada od vás.“ Boh môže použiť akúkoľvek osobu, aby nás povzbudil. Ten istý muž povedal Justinovi: „Čo vy, kresťania, neviete, je to, že tu je veľa ľudí, čo veria vášmu posolstvu, ale veľmi sa boja povedať to… Čo robíte vo svojom dome s deťmi, je veľmi dobré pre ne, pretože ony potrebujú vedieť, že islam nie je jediné náboženstvo na svete.“ Nedávno tento vodca v mešite vyhlásil: „Každý, kto nechce veriť v Ježiša, nechce veriť pravdu.“ Modlite sa, aby od týchto ľudí bol odňatý strach, aby smelo prijali Krista.

Rôzni ľudia, rôzne potreby

Niektorí prišli k viere v Ježiša Krista, ako Jakub, 20-ročný krajčír. Ako prvorodený vo svojej rodine ju finančne zabezpečuje a je priateľom mnohých v dedine. Uveril v Ježiša a bol nedávno pokrstený. Prežíva denne prenasledovanie, ale napriek nemu smelo svedčí o svojom Spasiteľovi. Priviedol k Nemu jedno dieťa a dokonca hovoril evanjelium vodcom v susednej dedine. Ďalší ho nasledovali. V decembri bol založený miestny zbor a veriaci sa schádzajú každú nedeľu k lámaniu chleba.

Život v Kwara Tagi niekedy vyzerá ako verzia života doby apoštolov v 21. storočí. Veríme, že Pán Boh má stále moc nad nemocami a chorobami? Suliatu bola nemocná a ležala v posteli 7 mesiacov. Po vyskúšaní všetkých prostriedkov čiernej mágie, od lekárov, islamských modlitieb a tradičnej medicíny, počula, že Ježiš uzdravuje. Suliatu, veriac, že Ježiš ju môže uzdraviť, prosila nás, aby sme prišli k nej a modlili sa za ňu. Keď sme jej vysvetlili, že my nemáme žiadnu moc sami zo seba, zvestovali sme jej, že Ježiš Kristus uzdravuje viac než iba naše telo, že On uzdravuje najväčšiu chorobu nášho ducha a duše, hriech. Modlili sme sa za jej uzdravenie v mene Ježiša a ona bola uzdravená v ten deň na slávu Boha. On čaká ešte na jej celé odovzdanie sa Kristovi.

Nepriateľ zasieva strach

Mnohí Nigerčania žijú na dedinách a viac než tri štvrtiny z nich sú dosiaľ nezasiahnuté evanjeliom. Po dva mesiace sme navštevovali každý týždeň dedinu v susedstve a zvestovali sme tam evanjelium. Mysleli sme, že sme s nimi nadviazali dobré vzťahy. Ale jedného dňa, keď sme sa tam s jednou vdovou rozprávali o Ježišovi, prišla tam skupina mužov a chlapcov. Niektorí z nich niesli lopaty. Jeden z nich vo vzrušenej debate s jedným z našich miestnych priateľov povedal mu, že nemáme právo tam byť a nariadil nám všetkým odísť. Hoci sme prišli do dediny riadne a boli sme tam dobre známi, splnili sme ich požiadavku. Niečo sa muselo drasticky zmeniť v ich srdciach – nepriateľ zasial do nich strach. Nedávno sme mohli navštíviť túto dedinu znova. Teraz majú nového náčelníka a my sme prosili, aby Pán Boh znova otvoril dvere pre evanjelium. Je tu mnohé ďalších okolitých dedín a naším zámerom je, aby v nich vo všetkých vzniklo trvalé svedectvo evanjelia najmä cez prácu s deťmi.

V januári 2015 za jediný deň 55 cirkevných budov, niektoré domy, dve kresťanské školy a sirotinec boli vypálené islamskými extrémistami. (Bola to reakcia na protiislamské karikatúry vo francúzskom časopise Charlie Hebdo.) Takí sa pokúsili spáliť aj tri domy, patriace členom tímu, vrátene Natea. Ale viacerí susedia prišli a stáli pri našich bránach, postavili sa proti davu a prehovorili extrémistov, aby tieto domy ušetrili.

Keď sme niekoľko dní po tomto násilí išli popri Nateovom dome, Nate sa priblížil k domu a miestnemu kostolu, ktorý bol zhorený. Ulica bola zahádzaná traktátmi, kresťanskou literatúrou a čiastočne zhorenými stranami Biblie. Nate sa zohol a „náhodne“ zdvihol spolovice zhorenú stranu. Videl, že je na nej prvá polovica Izaiáša 43. Aké to bolo povzbudenie, keď na nej čítal: „Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň sa ťa nechytí. Lebo Ja, Hospodin, tvoj Boh, Svätý Izraelov, som tvoj Spasiteľ. Neboj sa, lebo ja som s tebou!“ (Iz 43,2b-3a) Aký je to pokoj, keď vieme, že keď aj Kristus nikdy nesľúbil telesnú bezpečnosť tým, čo Ho budú nasledovať, namiesto toho im sľúbil niečo ďaleko lepšie – svoju prítomnosť.

Zasahujte nezasiahnutých

Naša vízia do budúcich dní je o rozšírení našej práce, lebo slúžime všemohúcemu Bohu. Ak Pán dá, chceme otvoriť stredisko pre mládež, kde by sme vzdelávali mladé pokolenie v poľnohospodárstve, hudbe, umení a ďalších vedomostiach a zručnostiach. Všetko so zámerom zvestovať Krista a pripraviť veriacich, aby zasiahli nezasiahnutých v tomto národe. Modlite sa za toto naše predsavzatie. Stredisko chceme otvoriť 19. septembra 2015. Očakávame naďalej na Boha pri konaní Jeho diela v Nigeri. Aká je to výsada byť Jeho spolupracovníkmi v evanjeliu spolu s mnohými kresťanmi, čo sa zaň modlia, naň dávajú a telesne sa zúčastňujú na tejto službe ! Proste aby sa miestne zbory Cirkvi po celom svete modlili za obyvateľov Nigeru!NATE BRAMSEN, JUSTIN GAUVAIN a JONATHAN HAYES

misionári Christian Missions in Many Lands v Nigeri

Z Echoes jún 2015

preložil JÁN HUDEC

(CMML je misia bratských zborov v USA založená roku 1921)

 
Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se

xTento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.